تاثیر دستگاه پاستوریزه آغوز گروه شیرماک بر ایمنوگلوبولین آغوز

جهت مشاهده مقاله کلیک کنید.

اثر استفاده از آغوز خام و گرمادهی شده در دمای ۶۰ درجه به مدت ۶۰ دقیقه بر غلظت ایمونوگلوبولین G سرم و راندمان جذب ظاهری ایمونوگلوبولین G

جهت مشاهده مقاله کلیک کنید