دستگاه پاستور آغوز مدل TINY

كلسترومتر بيريكس

دستگاه پاستوريزه كننده شير

دستگاه تاكسي ميلك

دستگاه پاستوریزاسیون آغوز مدل IG Plus

دستگاه پاستوریزاسیون آغوز مدل CLASSIC