دستگاه پاستور آغوز مدل TINY

کلسترومتر بیریکس

دستگاه پاستوریزه کننده شیر

دستگاه تاکسی میلک

دستگاه پاستوریزاسیون آغوز مدل IG Plus

دستگاه پاستوریزاسیون آغوز مدل CLASSIC