كلسترومتر بيريكس

اين دستگاه با اندازه گيري ميزان بيريكس دقت بالاتري نسبت به كلسرتومتر هاي قديمي براي اندازه گيري ميزان ايمنوگلوبولين ها در آغوز دارد

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email